Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

ANBI

 

Oranjevereniging Beverwijk

De officiële statutaire naam van de vereniging is: “Vereeniging tot Viering van den Verjaardag van Hare Majesteit de Koningin” opgericht en Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62. Als handelsnaam is gewoon gekozen voor “Oranjevereniging Beverwijk”.

 

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40594847.

 

ANBI-status

De ANBI-status van de Oranjevereniging Beverwijk is aangevraagd bij de Belastingdienst.

De status kan worden gecontroleerd worden in het Programma ANBI zoeken. Daarbij moet u zoeken op de statutaire naam, te weten “Vereeniging tot Viering van den Verjaardag van Hare Majesteit de Koningin” en de vestigingsplaats “Beverwijk”.

 

Doelstelling

De doelstelling van de Oranjevereniging Oosterbeek is “De vereniging stelt zich ten doel de liefde voor het regerend vorstenhuis aan te wakkeren en te onderhouden bij de bevolking van de gemeente Beverwijk en Omstreken. Zij tracht dit doel te bereiken door het organiseren van en het verlenen van medewerking aan feestelijkheden, betogingen en bijeenkomsten ter gelegenheid van de verjaardagen van de leden van het regerend Vorstenhuis en op andere feesten en gedenkdagen, zulks met inachtneming en volkomen eerbiediging van de in de Wettelijke voorschriften voorkomende bepalingen.”

 

Financiële middelen

De Oranjevereniging Beverwijk is een vereniging.

Een van de inkomstenbronnen is de contributie van de leden.

De inkomsten vanuit de contributie zijn alleen niet toereikend is voor het organiseren van alle activiteiten. Aanvullende middelen worden via sponsoring geworven.

Evenwel de belangrijkste inkomstenbron is de subsidie van onze hoofdsponsor van de gemeente Beverwijk.

 

Alleen de jaarlijkse ledenvergadering (de naam zegt het al) is uitsluitend voor leden. Daar legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en presenteert zij de plannen voor het komende “seizoen”.

 

De Oranjevereniging Beverwijk heeft geen winstoogmerk.

 

Publiciteit

Om inwoners van Beverwijk en andere geïnteresseerden van de activiteiten op de hoogte te stellen, wordt er via diverse kanalen informatie verstrekt. De Oranjevereniging Beverwijk heeft onder eigen beheer .

– De Oranjekrant. Ieder jaar wordt ca. 2 weken voor Koningsdag rond begin april de  Oranjekrant huis-aan-huis verspreid in Beverwijk. Hierin staat het programma voor alle activiteiten die dat jaar op koningsdag georganiseerd worden. De Oranjekrant wordt onder verantwoordelijkheid van Oranjevereniging opgemaakt, gedrukt en verspreid door Drukkerij MDH.

– De Website. Via de website  wordt informatie verstrekt over de activiteiten van de Oranjevereniging. Ook zijn hier foto’s van georganiseerde evenementen te vinden alsmede allerlei informatie over de vereniging m.n. voor de jaarvergadering.

– Social media via pagina op Facebook (https://www.facebook.com/oranjeverenigingbeverwijk/) wordt actuele informatie en nieuws gedeeld..

Daarnaast wordt ook via lokale, regionale en (waar mogelijk en indien van toepassing) landelijke media de publiciteit gezocht.– Folders. Voor informatieve doeleinden en voor het werven van sponsoren voor haar activiteiten kan de Oranjevereniging Oosterbeek folders laten drukken.

 

Adres

Oranjevereniging Beverwijk

Postbus 205

1940 AE Beverwijk

 

E-mail: oranjevereniging.beverwijk@gmail.com

Website: http://www.oranjevereniging-beverwijk.nl/

Facebook: https://www.facebook.com/oranjeverenigingbeverwijk/

Bankgegevens: Rabobank IBAN NL67RABO0160618045

Kamer van Koophandel 40594847

RSIN 814877813

 

Bestuur

Het bestuur van de Oranjevereniging bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter Carli Bilars, secretaris Wim Moonen, penningmeester Gé Hofman en de bestuursleden Harry Rengers en Marcel Rosman.

Actieve leden zijn welkom bij bestuursvergadering om mee te denken en te helpen bij het organiseren van Koningsdag.

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Oranjevereniging Beverwijk ontvangen geen vergoeding. Wel kunnen voor de vereniging gemaakte kosten gedeclareerd worden.

 

Rondom Koningsdag wordt hulp ingeroepen van actieve leden en extra vrijwilligers.