Oranjevereniging Beverwijk

Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 december 1910 Nr. 62

 

Ad. 2. Verslag van de jaarvergadering 9 april 2014

Jaarvergadering Oranjevereniging Beverwijk

 

Datum: woensdag 9 april 2014

Plaats: gebouw BHK, Groenelaan 74, 1942 EH Beverwijk (0251-220698).

Tijd: 20:00 tot 21:30

 

Aanwezig: 6 bestuursleden en 8 leden

 

Notulen

Opening en mededelingen

Geen mededelingen.

 

De vice voorzitter neemt de leidingover.

 

Verslag van de jaarvergadering 10 april 2013

Geen andere opmerkingen dan de naam van Mw A. Kellenaar-de Goede.

 

Ingekomen post

Geen ingekomen post

 

Jaarverslag 2013

De vice voorzitter licht het jaarverslag en de activiteiten in 2013 toe. Jaarverslag is akkoord.

 

Financieel jaarverslag 2013

De penningmeester heeft kopieën van het financieel jaarverslag. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de vergadering.

 

Verslag van de kascontrolecommissie

Dhr Backer en Mw. Kuijer lezen de goedkeurende verklaring voor het financiële beleid. Het financiële overzicht zag er goed.

 

Goedkeuring financieel jaarverslag en decharge bestuur

De vergadering gaat akkoord met financiële verslag en decharge van het bestuur.

 

Benoeming van kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie wil graag de taak nog een jaar uitvoeren en wordt weer als zodanig benoemd.

 

Naam/Functie

Dhr. J.A.L. Backer/Lid

Mw. R. Kuijer/Lid

Mw. A. Kellenaar-de Goede/Reserve-lid

 

Begroting 2015

Mw A. Schouten zorgt voor het exploitatietekort van 15 euro.

 

Dhr. Kellenaar zegt een bescheiden sponsor bedrag toe.

 

Dhr. Kellenaar vraagt een toelichting op de verenigings- en bestuurszaken vanwege de

 

grootte van het bedrag. De kosten worden toegelicht waarbij de terechte opmerking gemaakt dat sommige posten ook onder activiteiten ondergebracht konden worden.

 

De begroting wordt goedgekeurd door de vergadering.

 

Bestuurssamenstelling en – verkiezing

Volgens schema is regulier aftredend na zittingsperiode van drie jaar:  Sylvo van Wagtendonk. Hij heeft te kennen gegeven niet herkiesbaar te zijn. De totale zittingsperiode was 13 jaar.

 

De voorzitter bedankt dhr. Sylvo van Wagtendonk voor zijn inzet de afgelopen 13 jaar en hoopt dat hij toch nog af en toe voor de Oranjevereniging beschikbaar wil zijn.

 

Dhr. V. Kellenaar en Mw. A. Schouten willen wel het komende jaar meedraaien in het bestuur en vervolgens volgend jaar beslissen of ze ook formeel bestuurslid wil worden.

 

Mw. Kellenaar – de Goede wil graag hand en spandiensten verrichten.

 

Programma Koningsdag 2014

Dhr. Sylvo van Wagtendonk licht het programma toe.

 

Afspraak gemaakt tussen Co Backer en Ge Hofman om een gesprek te hebben over de bijdrage aan de activiteit van de Viva Zorggroep.

 

Wat verder nog ter tafel komt

Kellenaar memoreert dat er een nieuw aanjaagfonds is. De Oranjevereniging zou kunnen praten met de coördinator of de Oranjevereniging er gebruik van zou kunnen. Dhr. van Wagtendonk heeft er al over gesproken. Volgens de coördinator moet het gesteund worden door de ondernemers. De winkels zijn echter dicht. De horeca niet dus dhr. Kellenaar dringt aan om het toch het bespreekbaar te maken voor een groot evenement. Bij de evaluatie van Koningsdag in mei kan dat meegenomen worden.

R. Kuijer vraagt naar het vrijwilligersbeleid. Ze heeft zichzelf in het verleden aangeboden. H. Rengers heeft nog hulp voor de wandelpuzzeltocht en zal contact opnemen. Ze heeft wellicht haar zoon voor de website. Haar zoon heeft ook contacten met de scouting en wellicht kan dat iets betekenen voor het programma volgend jaar.

 

Sluiting vergadering

De vergadering wordt om 21.50 gesloten.